Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

Súťaže

Veľkú pozornosť venujeme na rozvoj nadaných a talentovaných žiakov. Podľa ich zručností a zdatností usmerňujeme ich do jednotlivých súťaží a olympiád.

-       Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny       

zodp.: KA, PP, PDE, CsM, KR, SÉ, NBCS

-       Vizváry Vilmos Szavalóverseny                                

zodp.: KA, PP, CsM, KR, NBCS, SÉ, PDE

-       Pekná maďarská reč                                                  

zodp.: KR

-       Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny               

zodp: PDÉ

-       Dobré slovo                                                                

zodp.: MSZK

-       Matematická olympiáda (MO), 5 – 9. ročník         

zodp.: BB, RJ

-       Fyzikálna olyimpiáda (FO), 8,9. ročník,                 

zodp.: BB

-       Chemická olympiáda (ChO), 9. ročník,                  

zodp.: BB

-       Technická olympiáda, 9. ročník                              

zodp.: CSZ

-       Biologická olympiáda (BiO), 6 – 9. ročník,            

zodp.: BRZ

-       Pytagoriáda, 3 – 8. ročník,                                        

zodp.:  NBCS, CSM, RJ, BB

-       Archimediáda, 7. ročník,                                          

zodp.: BB

-       Bátaszéki Matematikaverseny, 3 - 8. ročník,         

zodp.: NBCS, CSM ,RJ, BB

-       Katedra Matematikaverseny, 5 – 9. ročník,           

zodp.: BB, RJ           

-       Bonifert Domonkos Matematikaverseny, 4.ročník,

zodp.: BB, NBCS

-       Öveges József Fizikaverseny, 8. ročník,                 

zodp.: BB     

-       Zrínyi Ilona Matematikaverseny, 2 – 8. ročník,    

zodp.: KA, NBCS, CSM, RJ, BB

-       Klokan – Kenguru, 2-9. r.,                                        

zodp.:  CSM, NBCS, KA, RJ, BB

-       Laki Matek, 6 – 8. ročník.                                          

zodp.: BB, RJ

-       Intern. súťaž z matematiky Mategye 3 – 8. ročník

zodp.: CSM, NBCS,  RJ, BB

-       Globus Online, 9.ročník,                                           

zodp.: BRZ, RJ

-       Kárpát-medencei Földrajzverseny, 7-9. ročník     

zodp.: BRZ

-       Maxi Test, Mozaik / ANJ                                         

zodp.: CSZ

-       Súťaž mladých zdravotníkov                                  

zodp.: VM, BRZ

-       Výtvarné súťaže                                                         

zodp: VM, PP, BM, NBCS, MSZK

-    Spevácke                                                                      

zodp: VM    

-    Mesevetélkedő                                                             

zodp: CSM, NBCS

-    TIT- anyanyelvi vetélkedő                                        

zodp: PDÉ

-    Floorbal                                                                        

zodp: RJ

-    Súťaž civilnej ochrany                                               

zodp: BRZ   

 

-       Športové súťaže: Memorial Márie Zavarovskej, Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, Kóczán Mór Dobónap, Majstrovstvá okresu v basketbale,Streľba zo vzduchovky, Okresná gymnastická súťaž, školské majstrovstvá okresn. v malom futbale starších žiakov a mladších žiakov, Okresná atletická súťaž, Atletická súťaž v Zemianskej Olči       

zodp.: TT

Copyright © 2014.