Základná Škola s VJM - Alapiskola Lakszakállas

Hlavná 27, 946 17 Sokolce

Zaklatás

A zaklatás megelőzése és megoldása

 

Tény, hogy a diákok problémás viselkedésének egyik megjelenési formája éppen a zaklatás. Veszélyes és elterjedt szociális betegsége a társadalomnak, amelynek következménye lehet az egyén és csoport egészségének veszélyeztetése.

 

A zaklatás megelőzése

 • Pozitív légkört kialakítani az iskolában
 • Szoros együttműködést folytatni az iskola és a szülők között
 • A zaklatás problémáját az iskola belső rendtartásával megoldani
 • Növelni a tanári felügyeletet
 • Megismertetni a tanítókat az iskola rendszerével a zaklatás során
 • Informálni a tanítókat, hogyan kell eljárni a zaklatás gyanújának felmerülésékor
 • Továbbképzést valósítani meg a zaklatás megelőzésének területén
 • Együttműködni a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó és a nevelési-pszichológiai centrum szakembereivel
 • A munkaköri leírásban kijelölni a bejelentési kötelezettséget, a pedagógus és nem pedagógus alkalmazottaknak egyaránt
 • Az alkalmazott ennek a kötelességének figyelmen kívül hagyása büntetőjogi eljárást vonhat maga után (bűntett elhallgatása).

 

Mit tehet a tanító?

 • A zaklatás gyanújának megtárgyalása a nevelési tanácsadóval, tantestülettel, igazgatóval
 • Megbeszélni a zaklatott tanulóval a történteket
 • Megbeszélni a zaklató tanulóval a történteket
 • Megszólítani a szülőket – a zaklatott és a zaklató tanulóét egyaránt, tapintatosan és az információt diszkréten kezelve
 • Javaslatot nyújtani be a helyzet megoldására
 • Szakemberek segítségét kérni
 • Nevelési óvintézkedéseket elfogadni – figyelmeztetés, megrovás, feltételes kizárás, a magaviseleti jegy rontása
 • Bűntett gyanújának felmerülésekor felvenni a kapcsolatot a rendőrséggel (15. és 18. év között fiatalkorúak bűncselekményéről van szó)

 

 A diákok egészségének védelméről való gondoskodás, a tanítás és az iskolai akciók biztonságossága

 

1. A diáknak az iskolában, iskolai és iskolán kívüli rendezvényen megfelelően és tisztán felöltözve kell megjelennie.

2. A tanuló köteles a tanítás alatt, a szünetekben, az iskola által megrendezett rendezvényeken óvni saját és osztálytársai egészségét.

3. Minden tanuló az iskolaév kezdetén osztályfőnöke által igazolhatóan tájékoztatva van a biztonsági előírásokról és az egészség védelméről. Azokban az esetekben, amikor a tanuló biztonsága és egészsége veszélynek lehet kitéve, a gyerekek tájékoztatva vannak a baleset megelőzéséről. Minden tanuló köteles betartani a biztonsági előírásokat és az egészség védelmére vonatkozó előírásokat, respektálni a tanító utasításait, hogy megelőzze a balesetet.

4. Ha a tanulót baleset éri vagy hirtelen megbetegszik, azonnal értesíti az órát tartó tanítót, a napos tanítót vagy a közelben tartózkodó felnőttet.

5. Minden tanulónak respektálnia kell a felügyeletet végző tanítót.

6. Egészségügyi okokból az iskolában nem megengedett a tornacipő váltócipőként való használata.

7. Minden diák köteles az iskolában saját törülközővel rendelkezni.

8. A tanuló köteles megóvni saját és osztálytársa egészségét. A tanuló sem az iskolában, sem az iskola területén nem dohányozhat, nem fogyaszthat alkoholt, nem használhat mérgező anyagokat és drogokat.

9. A tanuló következetesen betartja a higiéniai szabályokat – kezet mos WC-használat után és minden evés előtt.

10. Az osztályfőnök köteles az iskolaév kezdetén bebiztosítani osztálya számára a megfelelő nagyságú bútorokat, és minden tanító ügyel arra, hogy a tanuló betartsa a megfelelő távolságot írás és olvasás közben.

11. Minden tanító köteles tekintetbe venni a látás- vagy halláskárosult tanulókat és a tanulók magasságát.

12. Az iskola épületében a tanuló úgy kell, hogy viselkedjék, hogy ne növelje a por nagyságát, ne veszélyeztesse saját és osztálytársai biztonságát.

13. A balesetveszélyes tevékenység megkezdése előtt a tanító figyelmezteti a tanulókat a lehetséges veszélyre és a baleset lehetőségére.

14. Baleset vagy rosszullét esetén minden iskolai alkalmazott köteles elsősegélyt nyújtani a tanulónak, utána az elsősegélynyújtásban járatos tanító ellátja a beteget, és ha komolyabb baleset vagy megbetegedés veszélye forog fenn, az iskola bebiztosítja az orvosi ellátást. Az pedagógus köteles a balesetről vagy a megbetegedésről informálni a tanuló szüleit. Minden iskolai balesetet annak a tanítónak kell bejegyezni az iskolai balesetek könyvébe, aki azt észrevette. Ha a tanuló a baleset következményeképp 3 napnál többet hiányzik az iskolából, akkor jegyzőkönyvet kell írni a balesetről.

15. A tanítás folyamán a tanulók biztonságáról az órát tartó tanító gondoskodik. Az iskolában való tartózkodás alatt és az iskolai rendezvényeken a napos, felügyeletet biztosító tanítók felelnek a tanulók biztonságáért. Az iskolában felügyeletet biztosítanak a tanítók a folyosón és az iskolai étkezdében az ebéd kiosztása alatt.

 

Feltételek az erőszak és diszkrimináció elleni védelem biztosításához

 

Az egészségvédelemhez hozzátartozik az osztálytársakkal és a felnőtt személyekkel szembeni megfelelő viselkedés is. Szigorúan tilos a zaklatás, a pszichikai és a fizikai erőszak. Abban az esetben, ha egy tanuló egy másik tanulóval szemben nem megfelelően viselkedik, szavaival megalázza őt vagy annak szüleit, családtagjait, kineveti, pszichikailag vagy fizikailag bántalmazza, bármilyen módon zsarolja vagy diszkriminálja, akkor minden tanuló köteles ezt jelenteni az osztályfőnöknek, nevelési tanácsadónak vagy az igazgatónak.

Szigorúan tilos a tanulóknak olyan szimbólumokat propagálni (rajzolni, ábrázolni, hordani, szóban reklámozni, vagy zene illetve képek segítségével hirdetni), amelyek támogatják az extrémizmust, a sovinizmust, vulgáris vagy szégyenteljes jeleket vagy szavakat jelentenek.

Mindezek kiküszöbölésére szolgál az iskola igazgatójának irodája mellett található bizalmi láda, amelyben kezdeményezni lehet az efféle ügyek kivizsgálását.

A diszkrimináció tilalma azt jelenti, hogy a tanulókkal az egyenlőség elve szerint kell eljárni, az erre vonatkozó jogszabályok szerint, tekintet nélkül a bőrszínre, nemre, etnikai vagy szociális származásra, vagyonra, politikai vagy más gondolkodásmódra, vallásra, testi vagy szellemi fogyatékosságra. Szigorúan be kell tartani a 365/2004 számú törvényt (diszkrimináció ellenes törvény).

Szabad gondolkodás, lelkiismeret, vallás – minden tanulónak jogában áll kiválasztania a vallását vagy elutasítania a vallást, senkinek nem áll jogában rá vagy szüleire nyomást gyakorolni, korlátozni vagy nevetségessé tenni a vallása vagy filozófiai gondolkodása miatt. Ez vonatkozik a vallási nevelés vagy etikai nevelés közötti szabad választásra is.

A fizikai, pszichikai erőszak, a kihasználás és elhanyagolás elleni védekezésre való jog – a tanulóval szemben nem alkalmazhatók olyan fegyelmi eljárások, amelyek során emberi méltóságában megalázzák (verés, szidalmak, akarata elleni bezárás a tanítás befejezése után), és nem végezhet olyan munkát, amely a tanulás vagy az egészsége rovására menne.

A magánélet, becsület, jó hírnév védelmére való jog – a tanuló nyilvános értékelése a tudását, képességeit és hozzáállását illetően nem lehet sértő vagy bántó, ami aztán negatívan befolyásolhatja az osztálytársak közösségében elfoglalt helyét. A tanulók személyiségi- mentális- és egészségügyi adatai szigorúan bizalmasak. A begyűjtött adatokat szigorúan elzárva kell tartani, és tilos megszegni a titoktartást. Éppúgy tilos beleavatkozni a tanuló családi viszonyaiba, megszegni a levéltitkot, vagy átkutatni a tanuló holmiját. A segítségnyújtásra és védelemre való jog – a gyermek az első, akinek minden körülmények között joga van a segítségre és védelemre. Ezért van joga a tanulónak a kompetens felügyeletre a tanítók részéről, hogy megvédjék őt az erőszak ellen.

 

 

 

Copyright © 2014.